Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння


Ямбуренко Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
МП

28.04.2011
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05785448

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна Сумська обл. Сумський р-н 40011 Суми пл. Привокзальна, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0542) 78 04 44 (0542) 78 04 45

1.6. Електронна поштова адреса емітента

^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

78 "Бюлетень. Цiннi папери України"
28.04.2011
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет
(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: 1. Iнформацiю за пунктом "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не заповнено оскiльки Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань.

2. "Iнформацiю про рейтингове агентство" не заповнено оскiльки ВАТ "Сумський завод "Насосєнергомаш" в 2010 роцi послугами рейтингового агентства не користувався.

3. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" вiдсутня, так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiя акцiонерними товариствами не передбачено (пп. 1.5 гл. 2 Роздiлу 5 Положення № 1591).

4. Вiдсутня "Iнформацiя про дивiденди" , тому що за 2010 рiк дивiденди не нараховувались та не виплачувались:

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2009 року розглянуто питання порядку денного "Про розподiл прибутку". Прийнято рiшення розподiлити прибуток на вiдрахування до резервного фонду ВАТ. Питання про нарахування дивiдендiв не розглядалося.

- Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010 року розглянуто питання порядку денного "Про розподiл прибутку". Прийнято рiшення розподiлити прибуток на вiдрахування до резервного фонду ВАТ. Питання про нарахування дивiдендiв не розглядалося.

5. Протягом 2010 року процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" не випускав.

6. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутня, у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води (пп. 1.15 гл. 2 Роздiлу 5 Положення № 1591).

7. Не заповнювалась "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв", оскiльки борговi цiннi папери протягом 2010 року не випускались.

8. Протягом 2010 року ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" не випускало облiгацiї, тому зобов'язань за кожним випуском облiгацiй не має.

9. Протягом 2010 року Товариство не випускало iпотечнi цiннi папери, тому зобов'язань за випуском iпотечних цiнних паперiв не має.

10. Протягом 2010 року Товариство не випускало сертифiкатiв ФОН, тому зобов'язань за сертифiкатами ФОН не має.

11. За 2010 рiк Товариство не готувало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

12. Не заповнювався пункт "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

За 2009 рiк складалась консолiдована звiтнiсть, так як ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" володiло 99,53% акцiй ЗАТ "НВО "ГIДРОМАШ". В 2010 роцi на загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "НВО "ГIДРОМАШ" було прийнято рiшення про його лiквiдацiю. Станом на 31.12.2010р ЗАТ "НВО "ГIДРОМАШ" сформувало нульовий баланс. Ця обставина дає можливiсть не складати звiт iз застосуванням Положення бухгалтерського облiку 20 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Тому рiчна фiнансова звiтнiсть складена тiльки на основi данних ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш", що є причиною невiдповiдностi данних рiчної фiнансової звiтностi 2009 року на кiнець року та рiчної фiнансової звiтностi 2010 р. на початок року.

^ 3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс: 40011

3.1.5. Область, район: Сумська обл. Сумський р-н

3.1.6. Населений пункт: Суми

3.1.7. Вулиця, будинок: пл. Привокзальна, 1

^ 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

16321200000000034

3.2.2. Дата державної реєстрації

09.10.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Сумської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

24 721 658,40

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

24 721 658,40

^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УкрСиббанк" м. Харкiв

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26004040238901

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк" м. Харкiв

3.3.5. МФО банку

351005

3.3.6. Поточний рахунок

26005040238900

^ 3.4. Основні види діяльності

29.12.1 - Виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем;

45.21.1 - Будiвництво будiвель;

63.21.2 - Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту.


^ 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

^ Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Серiя АВ №416890

25.06.2008

Державний комiтет ядерного регулювання України

25.06.2013

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

Серiя АГ №501988

25.11.2010

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

25.11.2015

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.

Будiвельна дiяльнiсть

Серiя АБ № 103343

19.12.2005

Сумська обласна державна адмiнiстрацiя

19.12.2010

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Серiя АВ №981000

03.03.2009

Регiональне Управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв

02.03.2010

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.

Серiя АВ №506777

01.03.2010

Мiнiстерство освiти i науки України

17.12.2014

Опис

Товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї.4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

^ Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

^ Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи - засновники ЗАТ "Сумський завод "Насосенергомаш" (2525 осiб)8,1887

Усього

8,1887


5876050669495374.html
5876176082264194.html
5876378781875833.html
5876599771639511.html
5876720570764546.html