Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ - страница 311. Соціологія
316(063) С69

Соціологія у (пост)сучасності: збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 14-16 квітня 2011 р. / Ред. кол.: Л.Г. Сокурянська, Л.М. Хижняк, С.М. Вакуленко та ін. – Х.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 217 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316(075.8) Л84

Лукащук, В.І. Соціологія : навч. посіб. / В.І.Лукащук. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 288 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)316.34(477) Н16

Нагорна, Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань: монографія / Л.П.Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Укр., 2011. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.347(=161.2)(497.2)(063) М34

Матеріали першої, другої та третьої наукових конференцій "Драгоманівські студії". – Софія: Укр. недільна школа, 2008. – 103 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.347(=161.2)(497.2)(063) М34

Матеріали четвертої та п'ятої наукових конференцій "Драгоманівські студії". – Софія: Укр. недільна школа, 2011. – 100 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.347(=161.2)(497.2)(09) Я45

Якімова, А. Українці в Болгарії: філософія історичного буття : нариси / А.Якімова. – Софія, 2011. – 100 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)316.77 Г70

Горовий, В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В.Горовий. – К.: Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2010. – 360 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

12. Політика
32(477)(075.8) П21

Пахарєв, А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні: навч. посібн. / А.Д.Пахарєв. – К.: Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН Укр, 2011. – 182 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)32.019.5=411.16(477)"19/201" Е99

Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні : монографія / Авторський кол.: М.М. Гон, О.В. Заремба, О.В. Козерод та ін. – К.: НАН Укр. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 362 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)323.1(477) Е88

Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: монографія / М. Панчук, В. Євтух, В. Войналович та ін. – К. : Ін-т політ. і етноціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН Укр., 2011. – 396 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)323.28(063) Д36

Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : збірник матеріалів "круглого столу", 24 лютого 2011 р. – К. : Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2011. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327(09)"16" Ф33

Федорук, Я. Віленський договір 1656 року: східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття = The treaty of vilnius (1656): монографія / Я.Федорук. – К.: ВД "Києво-Могилянська акад.", 2011. – 623 с. – Дар читача.

^ Кільк. прим.: 1 (КІст. – 1)327(477) Я77

Ярошко, О. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин: монография / О.Ярошко. – К. : LAT&K, 2011. – 304 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)327(574+477) Ж88

Жумабаев, А. Казахстан - Україна: между прошлым и будущим / А.Жумабаев. – К. : Еженедельник "2000"; Довіра, 2010. – 367 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)327=054.72(477) Я77

Ярошко, О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика / О.З.Ярошко. – К.: Друкарня Прінт Квік, 2011. – 15 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)328(477)"2010/2011" Н72

Нова влада: виклики модернізації / Ред. кол.: І. Бураковський, Є. Бистрицький, І. Коліушко та ін. – К. : К.І.С., 2011. – 260 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)329.18(031) Ф30

Фашизм и антифашизм: большая энциклопедия: в 2 т. Т.1. А - Л / Ред. кол.: Г.В. Кожевников, М.В. Арапов, С.М. Архипов и др.; Гл. ред. С.А. Кондратов. – М. : Терра, 2008. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)329.18(031) Ф30

Фашизм и антифашизм: большая энциклопедия: в 2 т. Т.2. М - Я / Ред. кол.: Г.В. Кожевников, М.В. Арапов, С.М. Архипов и др.; Гл. ред. С.А. Кондратов. – М. : Терра, 2008. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)
13. Економіка. Економічна наука
33(063)+[005+070+4+008+39](063) Н34

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 28 квітня 2011 р.: тези доповідей: у 2-х ч. Ч.1 / Відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2011. – 201 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)330.101.541(075.8) К90

Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В.В.Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)330.101.541(075.8) Р15

Радіонова, І.Ф. Макроекономіка-2: навч. посіб. / І.Ф.Радіонова, Т.В.Бурлай, Є.В.Алімпієв. – К.-Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. + Гриф МОН. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (КЕТе. – 1)330.322 С77

Старченко, К. Інвестиції: теорія і практика / К.Старченко. – Мюнхен, 2011. – 236 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.341 Ш96

Шумпетер, Йозеф А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А.Шумпетер ; Пер. В. Старк. – К. : ВД "Києво-Могилянська акад.", 2011. – 242 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.341.1(042.5) К80

Крехівський, О.В. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення : наукова доповідь / О.В.Крехівський, О.Б.Саліхова. – К.: Феникс, 2009. – 56 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.342.146 Б33

Башнянин, Г.І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу: монографія / Г.І.Башнянин, Л.Я.Гончарук; ред. Л. Кириєнко. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)330.342.146 Р51

Ринкова система України: стан та перспективи розвитку: монографія / За заг. ред.: О.В. Макарюка, В.М. Жмайлова, Ю.І. Данька. – Х. : Міськдрук, 2011. – 964 с. – З дарчим підписом авторів.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, Стен. – 1)330.837(477) С69

Соціально-економічні інституції економічної системи України: монографія / за заг. ред. К.С. Солонінка. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 232 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)331.45(075.8) П36

Пістун, І.П. Охорона праці (основні поняття та терміни): навч. посіб. / І.П.Пістун, А.П.Березовецький, І.О.Трунова. – Львів: Тріада плюс, 2010. – 200 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45(076) О-92

Охорона праці (практикум): навч. посіб. / І.П. Пістун, А.П. Березовецький, І.О. Трунова та ін.; За заг. ред. І.П. Пістуна. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 436 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45:159.9.019.4(075.8) О-92

Охорона праці (Психологія безпеки): навч. посіб. / І.П. Пістун, А.П. Березовецький, А.Ю. Трач. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 476 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45:34(075.8) О-92

Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): навч. посіб. / І.П. Пістун, О.Г. Березовецька, І.О. Трунова та ін.; За заг. ред. І.П. Пістуна. – Львів Тріада плюс, 2010. – 648 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45:62(075.8) П36

Пістун, І.П. Охорона праці в галузі машинобудування : навч. посіб. / І.П.Пістун, Р.Є.Стець, І.О.Трунова. – Суми: Університетська книга, 2012. – 557 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45:621.9(075.8) О-92

Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт: навч. посіб. / І.П. Пістун, Р.А. Яцюк, І.О. Трунова, Т.В. Олянишен. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. – 446 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)331.45:621.9(075.8) О-92

Охорона праці при роботі на металорізальних верстатах: навч. посіб. / І.П. Пістун, І.О. Трунова, Т.В. Олянишен, Р.А. Яцюк. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 446 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)332.14:005.591.6(063) І-66

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналітична доповідь / С.О. Біла, Я.А. Жаліло, В.І. Жук та ін. – К.: НІСД, 2011. – 47 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)332.2/.7+349.41 Т66

Третяк, А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія / А.М.Третяк. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 520 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)334.7(075.8) Ш37

Шевченко, Г.М. Підприємництво і бізнес-культура: конспект лекцій для студ. спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М.Шевченко. – Суми : СумДУ, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 36 (Абон. – 15, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КУпр. – 3, НРом. – 15)334.722:330.322:330.15 Ф79

Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян, Ю.М. Хвесик, С.М. Демидюк. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2010. – 488 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.7(075.8) Ч-48

Черкасова, С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.В.Черкасова. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)336.711.65 Ш35

Швець, Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні: монографія / Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 360 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)336.713(477) А46

Александров, А. Private banking в Украине. Опыт становления / А.Александров. – К. : К.И.С.; ММХІ, 2011. – 302 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.24.021.8(477)"2005/2010" С37

Симоненко, В.К. Пятилетка "враздрай" : экономические эссе / В.К.Симоненко. – К. : Знання, 2011. – 428 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.24.021.8:330.342.146 Г16

Галушка, З.І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія / З.І.Галушка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 408 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.4(477.52) К78

Кращі товари та послуги Сумщини 2011. – Суми, 2011. – 106 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, Навч. – 1)338.48(477+438) Г35

Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) = Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykladzie Ukrainy i Polski): монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 344 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)338.48:7/8(438) W

Wojcik, T. Polska najpiekniejsze miejsca / T.Wojcik. – Warszawa : Buchmann Sp. zo.o, 2008. – 143 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.1 Л63

Лысюк, В.М. Воспроизводственная функция товарных рынков / В.М.Лысюк. – Одесса: Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Укр., 2011. – 225 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.138(075.8) П76

Примак, Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / Т.О.Примак. – К. : Атіка; Ельга-Н, 2009. – 328 с. + Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)[339.138+330.341.1](063) М27

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2010 р. – Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2010. – 300 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)339.166.5(062.551) Д36

Державний департамент інтелектуальної власності: річний звіт 2009. – К. : ТОВ "Группа Компаній "Бумсервіс"", 2010. – 72 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, ДБВі. – 1)339.5:061.1СОТ О-75

Осика, С.Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі / С.Г.Осика, В.В.Коновалов. – К., 2011. – 280 с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торгівельних процесів). – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)339.56:662.6(477)(042.5)

Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України : аналітична доповідь / за заг. ред. А.Ю. Сменковського. – К.: Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2011. – 48 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

14. Право
34:61(072) М42

Медичне право України: типова навчальна програма для студ. ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за спец. "Правознавство" і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" / За ред.: В.М. Бронової, І.Я. Сенюти. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН Укр., 2011. – 99 с. – Дар.

^ Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)34:61(072) М42

Медичне право України: типова навчальна програма для студ. ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за спец. "Правознавство" і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" / За ред.: В.М. Бронової, І.Я. Сенюти. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН Укр., 2011. – 96 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)340.111.2:061.2(477) К78

Кравчук, В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоратико-правові аспекти): монографія / В.М.Кравчук. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2011. – 260 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)340.12(075.8) П35

Письменицький, А.А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А.А.Письменицький, Д.В.Слинько, А.С.Спаський. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 244 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)340.15(477)"1991/2005" Ф96

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991 - 2011 рр. / Б.Футей. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

5916086158355187.html
5916217132857765.html
5916338164610157.html
5916612219047573.html
5916723515157378.html